Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van aapsoftware

aapsoftware is onderdeel van 3007soft Enterprise BV.

aapsoftware, leverancier van software en gerelateerde zaken bij de totstandkoming van de ontwikkeling van software voor de zakelijke markt.

Adres: Soestdijkseweg Zuid 249, 3721 AE Bilthoven.
Tel: 030-2271780
E-mail: info@aapsoftware.nl
Website: www.aapsoftware.nl
Rabobank: NL29RABO0336344317
KvK Utrecht 73362522 / BTW nr. NL859486540B01 

 

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: aapsoftware: aapsoftware Software ontwikkeling. Opdrachtgever, Ontvanger, Klant: De Contractuele wederpartij van aapsoftware.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van aapsoftware, op alle overeenkomsten die aapsoftware sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 aapsoftware wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat aapsoftware een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van aapsoftware zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan aapsoftware gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag aapsoftware uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

 

3 Levertijd

3.1 De door aapsoftware opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij aapsoftware er altijd vanuit is gegaan dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze haar bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

3.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan aapsoftware de levertijd verlengen met de tijd welke zij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

3.4 Indien er sprake is van meerwerk kan aapsoftware de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

3.5 Indien aapsoftware gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

 

4 Prijs

4.1 aapsoftware is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

 

5 Adviezen

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van aapsoftware welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5.2 Door aapsoftware verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. aapsoftware gaat uit van de juistheid van deze informatie.

 

6 Intellectuele eigendom

6.1 aapsoftware behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van aapsoftware noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door aapsoftware verstrekt zijn. Opdrachtgever is aan aapsoftware per overtreding van de bepalingen van dit artikel een boete verschuldigd van € 5.000,–. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond van de wet gevorderd.
6.2.1 Opdrachtgever vrijwaart aapsoftware voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
6.2.2 Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

 

7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling direct bij online bestelling dan wel middels SEPA incasso binnen 7 dagen na factuurdatum.

7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van aapsoftware een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. aapsoftware heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

7.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op aapsoftware te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij aapsoftware in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat aapsoftware de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

7.5 De boeterente bedraagt 8% plus de rente van de Europese Centrale Bank.

7.6 Voor transacties met consumenten gelden de wettelijke rente en kosten welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.

7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan aapsoftware alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 7.8 Indien aapsoftware in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 aapsoftware heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

9 Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan aapsoftware verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is aapsoftware gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

 

10 Oplevering

10.1 De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat aapsoftware hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

10.2 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 

11 Buitengebruikstelling

11.1 aapsoftware heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens aapsoftware niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

11.2 aapsoftware zal de opdrachtgever hiervan tevoren schriftelijk in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van aapsoftware kan worden verlangd.

11.3 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

11.4 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door aapsoftware gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

11.5 aapsoftware heeft het recht geleverde producten en diensten op vooraankondiging tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

 

12 Ontbinding

12.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met aapsoftware gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is aapsoftware gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. aapsoftware is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

12.2 Een en ander laat onverlet de overige aan aapsoftware toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

12.3 aapsoftware is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

12.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door aapsoftware verhindert, heeft aapsoftware het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor aapsoftware opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie aapsoftware bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan aapsoftware bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

12.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt aapsoftware haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

13 Reclames, klachten

13.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat aapsoftware op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

 

14 Geen recht op retourneren van geopende software

14.1 aapsoftware neemt geen software en/of cd-roms terug waarvan de verpakking is verbroken of wanneer het vermoeden bestaat dat ontvanger in de gelegenheid is geweest de software en/of cd-roms gekopieerd en/of geïnstalleerd en/of geregistreerd te hebben, ongeacht of dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ontvanger is in dat geval te allen tijde betaling verschuldigd en kan geen beroep doen op teruggave van reeds gedane betalingen.

14.2 Voor onze cloud software geldt een 14 dagen niet goed geld terug garantie. Zie daarvoor ons retourbeleid op de website.

 

15 Garantie

15.1 aapsoftware staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte prestatie.

15.2 Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat aapsoftware gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits zij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan.

15.3 De garantieverplichtingen van aapsoftware zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden

15.4 De eventuele reis- en verblijfkosten van aapsoftware, alsmede de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

15.5 Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van aapsoftware heeft bestaan uit de levering van software staat aapsoftware gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van aapsoftware door Opdrachtgever ook zijn opgevolgd.

15.6 De garantieverplichtingen van aapsoftware zullen, in het geval als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van aapsoftware.

15.7 Te allen tijde moet aapsoftware in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of haar prestatie opnieuw te verrichten.

15.8 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens aapsoftware heeft voldaan.

15.9 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien Opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, of van software waarvan aapsoftware heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door haar geleverde en/of geïnstalleerde software.

 

16 Onderhoudscontract

16.1 Met een onderhoudscontract voor het door de klant aangekochte product heeft deze recht op alle verdere support en ontvangt deze belangrijke aanpassingen zoals toekomstige updates en/of bugfixes. Tevens heeft de klant hiermee recht op support via de helpdesk.

16.2 Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van 1 maand, tenzij een van beide partijen de andere tenminste 1 maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij voornemens is de overeenkomst niet te verlengen.

16.3 Voor alle op aapsoftware gebaseerde producten is een onderhoudscontract verplicht voor de werking van het systeem. Dit is verwerkt in een vast bedrag, welke per maand of per jaar gefactureerd wordt.

 

17 Aansprakelijkheid Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 aapsoftware is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van aapsoftware zelf: voor opzet of roekeloosheid van derde partijen is aapsoftware nimmer aansprakelijk.

17.2 Indien aapsoftware aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.3 aapsoftware is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

17.4 Opdrachtgever vrijwaart aapsoftware voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

17.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is aapsoftware nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij aapsoftware bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij aapsoftware steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt. 17.6 Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

17.7 Voor de werking van de een aantal diensten is aapsoftware afhankelijk van derde partijen. aapsoftware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van de door derden gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen geboden dienstverlening.

17.8 aapsoftware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten die correct zijn opgeleverd en die nadien worden besmet middels hacking of op enige andere wijze door derde partijen dusdanig worden bewerkt dat opdrachtgever daarvan schade ondervindt.

 

18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van aapsoftware is bevoegd kennis te nemen van geschillen. tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.

18.2 Nederlands recht is van toepassing.


Wil je meer weten? Plan een demo

Plan online je eigen demo en wij beantwoorden ook meteen al je vragen.

Plan een vrijblijvende demo